Obchodné podmienky

Požičovňa lodí Boat4u organizujúca splav Váhu, (ďalej len požičovňa) je zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Trnave, číslo živnostenského registra: 207-16065, sídlo vo Zvončíne č. 205, okr. Trnava.

IČO: 40 083 781
DIČ: 1045615824

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 033/5512 689 
033/5512 690 
fax č.: 033/5512 656 
e-mail: tt@soi.sk

Vzájomný vzťah medzi požičovňou (prenajímateľom) a nájomcom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami. Požičovňa prenajíma športové lode a príslušenstvo k vodnej turistike. Požičovňa nezodpovedá za škody na majetku a zdravie nájomcu, spôsobené používaním ňou prenajatej športovej výstroje. Nájomca si je vedomý všetkých rizík spojených s vodnou turistikou a zodpovednosť za vzniknuté problémy preberá na seba podpisom nájomnej zmluvy. Požičovňa neprenajíma lode a príslušenstvo osobám mladším ako 18 rokov, bez vedomia ich rodičov, alebo zákonného zástupcu.
Nájomcom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala rezerváciu prostredníctvom webovej stránky www.splavvahu.sk, dostala od Prenajímateľa emailové oznámenie o potvrdení rezervácie a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom športových lodí a príslušenstva. Nájomcom je taktiež každá osoba, ktorá zadala rezerváciu telefonicky, alebo zaslala email a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky Prenajímateľa, akceptovala Všeobecné obchodné podmienky, zaslala údaje potrebné k rezervácii a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom lode a športového vybavenia.

Objednávka
Objednávky prijímame emailom alebo telefonicky. Objednávka je platná až po uhradení zálohovej platby. Zálohovú platbu požadujeme vopred, predovšetkým cez víkendy a sviatky. Po uhradení objednávky obdržíte od požičovne záväzné potvrdenie o prenájme lodí a športového vybavenia. 

Cena
Ceny sú platné podľa aktuálneho platného cenníka Splav Váhu pre danú sezónu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Platba
Pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi požičovňou lodí boat4u a nájomcom požadujeme zálohovú platbu vopred (spravidla 50% z celkovej sumy nájmu). Platbu môžete vykonať viacerými spôsobmi:

  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou
  • v hotovosti

Doplatok ceny uhradí nájomca v hotovosti najneskôr v deň začiatku prenájmu (ak nie je dohodnuté inak).

Uzatvorenie zmluvy
Zmluva o prenájme športových lodí a príslušenstva k vodnej turistike (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.
Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi športové lode a príslušenstvo k vodnej turistike v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie lodí a príslušenstva potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu, pričom nájomca preberá jedno vyhotovenie zmluvy.
Predmetom nájmu sú druhovo určené lode a príslušenstvo, ktoré sú bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole.

Stornovanie objednávky
Sú prípady, keď sa dlho plánovaný splav z tých či oných dôvodov musí zrušiť. Oznámte nám to, prosím, v dostatočnom predstihu, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam.

Za stornovanie objednávky si účtujeme storno poplatky:

  • 30 a viac dní pred termínom zahájenia splavu 3 % z celkovej ceny (manipulačný poplatok)
  • 15 – 30 dní pred termínom zahájenia splavu 30 % z celkovej ceny
  • 5 – 15 dní pred termínom zahájenia splavu 50 % z celkovej ceny
  • 0 – 5 dni pred termínom zahájenia splavu 100 % z celkovej ceny

Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr).

Prevzatie a odovzdanie materiálu 
Povinnosťou prenajímateľa je odovzdať nájomcovi športové lode k vodnej turistike na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky a vykonávať u prenajatého športového príslušenstva potrebné opravy a servisné prehliadky. Materiál sa preberá a odovzdáva počas letnej sezóny na základni  v Koplotovciach (okr. Hlohovec). Mimo sezónu  na sídle požičovne v obci Zvončín č. 205, okres Trnava, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že ste si objednali aj dopravu, tak na dohodnutom mieste. Pri preberaní a odovzdávaní podpíše nájomca s požičovňou lodí Boat4u preberací list, čím prevezme dočasnú hmotnú zodpovednosť za zverený materiál. Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí účtuje prenajímateľ nájomcovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 200%

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody
Nájomca je zodpovedný za zverené vybavenie, teda preberá zodpovednosť aj za prípadné škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu a dodržiavať inštrukcie výrobcu lode o prevádzke. Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže. Nájomca je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla.

Penále za poškodenie, alebo stratu materiálu
Za stratu, poškodenie alebo odcudzenie zapožičaného materiálu si účtujeme penále podľa aktuálneho cenníka na www.mana-shop.sk. Nájomca sa zaväzuje uhradiť škody okamžite na mieste, najneskoršie však do 7 dní. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ.

Skončenie nájmu
Zmluva o nájme športových lodí a príslušenstva na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.

Ochrana osobných údajov
Nájomca dáva prevádzkovateľovi uzatvorením nájomnej zmluvy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, za účelom jeho riadnej identifikácie ako zmluvnej strany nájomnej zmluvy a na účely zabezpečenia riadneho plnenia povinností zmluvných strán z nájomnej zmluvy, ako aj za účelom ďalšieho poskytovania služieb prevádzkovateľom nájomcovi. Nájomca tento súhlas udeľuje na dobu neurčitú, minimálne na dobu trvania zmluvného vzťahu a najdlhšie do odvolania tohto súhlasu. Po skončení zmluvného vzťahu môže nájomca kedykoľvek preukázateľným spôsobom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a nebude ich obchádzať. Prevádzkovateľ bude odovzdané osobné údaje využívať za účelom poskytovania služieb nájomcovi. 
Nájomca pri vyplnení rezervačného formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prenajímateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Záverečné ustanovenia
Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme lodí a športového príslušenstva uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Boat4u team

baner-onjednavka