Obchodné podmienky

Požičovňa lodí Boat4u organizujúca splav Váhu, (ďalej len požičovňa) je zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Trnave, číslo živnostenského registra: 207-16065, sídlo vo Zvončíne č. 205, okr. Trnava.

Mário Kolár – MANA

IČO: 40 083 781
DIČ: 1045615824

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 033/5512 689 
033/5512 690 
fax č.: 033/5512 656 
e-mail: tt@soi.sk

Vzájomný vzťah medzi požičovňou (prenajímateľom) a nájomcom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami. Požičovňa prenajíma športové lode a príslušenstvo k vodnej turistike. Požičovňa nezodpovedá za škody na majetku a zdravie nájomcu, spôsobené používaním ňou prenajatej športovej výstroje. Nájomca si je vedomý všetkých rizík spojených s vodnou turistikou a zodpovednosť za vzniknuté problémy preberá na seba podpisom nájomnej zmluvy. Požičovňa neprenajíma lode a príslušenstvo osobám mladším ako 18 rokov, bez vedomia ich rodičov, alebo zákonného zástupcu.
Nájomcom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala rezerváciu prostredníctvom webovej stránky www.splavvahu.sk, dostala od Prenajímateľa emailové oznámenie o potvrdení rezervácie a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom športových lodí a príslušenstva. Nájomcom je taktiež každá osoba, ktorá zadala rezerváciu telefonicky, alebo zaslala email a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky Prenajímateľa, akceptovala Všeobecné obchodné podmienky, zaslala údaje potrebné k rezervácii a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom lode a športového vybavenia.
Nájomná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu o nájme možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Pri objednávaní služieb na webovej stránke je nájomca povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené nájomcom v online objednávacom formulári pri objednávaní služieb sú prenajímateľom považované za správne.

Objednávka
Objednávky prijímame emailom alebo telefonicky. Objednávka je platná až po uhradení zálohovej platby. Zálohovú platbu požadujeme vopred, predovšetkým cez víkendy a sviatky. Po uhradení objednávky obdržíte od požičovne záväzné potvrdenie o prenájme lodí a športového vybavenia. Pred zaslaním online formuláru prenajímateľovi je nájomcovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do formuláru nájomca vložil, a to i s ohľadom na možnosť nájomcu zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do formuláru. Údaje uvedené vo formulári sú prenajímateľom považované za správne. Nájomca súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní nájomnej zmluvy. Náklady vzniknuté nájomcovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy o nájme (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí nájomca sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Objednávku odošle nájomca prenajímateľovi kliknutím na tlačítko „odoslať rezerváciu“.

Cena
Ceny sú platné podľa aktuálneho platného cenníka Splav Váhu pre danú sezónu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Platba
Pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi požičovňou lodí boat4u a nájomcom požadujeme zálohovú platbu vopred (spravidla 50% z celkovej sumy nájmu). Platbu môžete vykonať viacerými spôsobmi:

 • prevodom na účet
 • poštovou poukážkou
 • v hotovosti

Doplatok ceny uhradí nájomca v hotovosti najneskôr v deň začiatku prenájmu (ak nie je dohodnuté inak).

Uzatvorenie zmluvy
Zmluva o prenájme športových lodí a príslušenstva k vodnej turistike (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.
Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi športové lode a príslušenstvo k vodnej turistike v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie lodí a príslušenstva potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu, pričom nájomca preberá jedno vyhotovenie zmluvy.
Predmetom nájmu sú druhovo určené lode a príslušenstvo, ktoré sú bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole.

Stornovanie objednávky
Sú prípady, keď sa dlho plánovaný splav z tých či oných dôvodov musí zrušiť. Oznámte nám to, prosím, v dostatočnom predstihu, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam.

Odstúpenie od zmluvy 

 • odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa považuje aj zákazníkom požadovaná zmena termínu splavu a počtu osôb, ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná
 • zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Ak tak učiní, je povinný uhradiť poskytovateľovi služieb storno poplatok z celkovej ceny, nie zo zálohy.

Za stornovanie objednávky si účtujeme storno poplatky:

 • 30 a viac dní pred termínom zahájenia splavu 3 % z celkovej ceny (manipulačný poplatok)
 • 15 – 29 dní pred termínom zahájenia splavu 30 % z celkovej ceny
 • 5 – 14 dní pred termínom zahájenia splavu 50 % z celkovej ceny
 • 0 – 4 dni pred termínom zahájenia splavu 100 % z celkovej ceny

Reklamácia

 • prevádzkovateľ je zodpovedný za porušenie záväzkov, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy. Reklamáciu poskytnutých služieb je zákazník povinný nahlásiť prevádzkovateľovi okamžite, aby bola vada čo najskôr odstránená a bolo zabezpečené poskytovanie služieb v súlade s objednávkou

Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr) a ani v prípade zlého počasia a náhleho ochladenia (chladné alebo daždivé počasie, vietor, extrémne horúčavy či silné slnko nie sú dôvodom pre zrušenie splavu) s výnimkou povodňovej situácie. Povodňovú situáciu vyhlasuje SHMÚ a povodie Váhu. Začína sa tretím stupňom. Logicky sa to týka úseku nami splavovanom (Trenčín – Sereď). Požičovňa má tiež právo na zrušenie splavu alebo presunutie termínu v prípade extrémne nepriaznivého počasia (extrémne dlhotrvajúce búrky s bleskami, víchrica, povodne, vysoká hladina rieky). V takomto prípade bude vrátená záloha v plnej výške.

Prevzatie a odovzdanie materiálu 
Povinnosťou prenajímateľa je odovzdať nájomcovi športové lode k vodnej turistike na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky a vykonávať u prenajatého športového príslušenstva potrebné opravy a servisné prehliadky. Materiál sa preberá a odovzdáva počas letnej sezóny na základni  v Koplotovciach (okr. Hlohovec). Mimo sezónu  na sídle požičovne v obci Zvončín č. 205, okres Trnava, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že ste si objednali aj dopravu, tak na dohodnutom mieste. Pri preberaní a odovzdávaní podpíše nájomca s požičovňou lodí Boat4u preberací list, čím prevezme dočasnú hmotnú zodpovednosť za zverený materiál. Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí účtuje prenajímateľ nájomcovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 200%

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody
Nájomca je zodpovedný za zverené vybavenie, teda preberá zodpovednosť aj za prípadné škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu a dodržiavať inštrukcie výrobcu lode o prevádzke. Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže. Nájomca je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla.

Penále za poškodenie, alebo stratu materiálu
Za stratu, poškodenie alebo odcudzenie zapožičaného materiálu si účtujeme penále podľa aktuálneho cenníka na www.mana-shop.sk. Nájomca sa zaväzuje uhradiť škody okamžite na mieste, najneskoršie však do 7 dní. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ.

Skončenie nájmu
Zmluva o nájme športových lodí a príslušenstva na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.

Ukladanie COOKIES
Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Nájomca súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení prenajímateľom na elektronickú adresu či na telefónne číslo nájomcu.

Nájomca súhlasí so zasielaním informácií súvisiacimi so službami alebo podnikom prenajímateľa na elektronickú adresu nájomcu. Svoju informačnú povinnosť voči nájomcovi v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacim so spracovaním osobných údajov nájomcu pre účely zasielania obchodného obsahu plní prenajímateľ prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
Nájomca súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky prenajímateľa z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač nájomcu, môže nájomca súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov
Nájomca dáva prevádzkovateľovi uzatvorením nájomnej zmluvy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, za účelom jeho riadnej identifikácie ako zmluvnej strany nájomnej zmluvy a na účely zabezpečenia riadneho plnenia povinností zmluvných strán z nájomnej zmluvy, ako aj za účelom ďalšieho poskytovania služieb prevádzkovateľom nájomcovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a nebude ich obchádzať. Prevádzkovateľ bude odovzdané osobné údaje využívať za účelom poskytovania služieb nájomcovi. 
Nájomca pri vyplnení rezervačného formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený s nariadením (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si služby prostredníctvom webovej stránky www.splavvahu.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka.

Svoju informačnú povinnosť voči nájomcovi v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov nájomcu pre účely plnenie zmluvy o nájme, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností prenajímateľa plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Boat4u, organizujúca splav Váhu so sídlom Zvončín 205, 91901 Zvončín, Slovenská republika, identifikačné číslo: 40083781, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trnava pod číslom: č. 207-16065 (ďalej len „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Zvončín 205, 91901 Zvončín, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: monika@boat4u.sk, telefón: +421915505018
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je spracovanie nájomnej zmluvy za objednané služby správcom voči Vašej osobe.
 • Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa (na účely zaslania informácií o splave a komunikáciu so zákazníkom ohľadom uskutočnenia splavu Váhu).
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu monika@boat4u.sk,
 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

Záverečné ustanovenia
Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme lodí a športového príslušenstva uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je nájomca, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Naríadenie Európského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodujúcom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpí ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatností alebo neúčinností jedného ustanovenía nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Boat4u team